thiết bị khai thác đồng được sử dụng trong thế kỷ 20