xác định thời gian lưu trú của vật liệu trong máy nghiền bi