quặng đồng quặng vàng và chất lượng quặng vàng manufactered giữa