mức lương tối thiểu cho công nhân nói chung trong khai thác than