làm việc của người đi du lịch trong các nhà máy than