chương tài nguyên thiên nhiên của châu Phi nghịch lý của rất nhiều