xây dựng sử dụng thiết bị di động tuyển nổi quặng nóng ở phía nam