nghiên cứu về hiệu ứng sóng hài trong điện ở các mỏ than