nhiệm vụ nặng nề ngang màn hình rung sản xuất tại Trung Quốc