lợi ích của việc khai thác than đối với các nhà cung cấp thiết bị khai thác