KNUTSELDOZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN


Inhoudstafel
Artikel 1. Identiteit van de Verkoper
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
Artikel 5. Website – aanbod Producten
Artikel 6. Prijzen
Artikel 7. Bestellingen
Artikel 8. Herroepingsrecht
Artikel 9. Betaling
Artikel 10. Levering
Artikel 11. Wettelijke garantie – conformiteit van de Producten
Artikel 12. Aansprakelijkheid 
Artikel 13. Intellectuele eigendom
Artikel 14. Verwerking van persoonsgegevens – cookies
Artikel 15. Klachten
Artikel 16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
Artikel 17. Klantendienst – contactgegevens

Artikel 1. Identiteit van de Verkoper

1.1.1. De website/webwinkel “Kleine Artiest”, beschikbaar op het adres https://www.kleineartiest.be/, (hierna: de “Website”), wordt uitgebaat door Jitske Van Steenlandt (ondernemingsgegevens: zie hieronder) (hierna ook: “Verkoper”, “wij” of “ons”). De Website van Verkoper biedt Klanten de mogelijkheid om de Producten online aan te kopen.

Huidige algemene voorwaarden gelden onverminderd de gebruiksvoorwaarden-disclaimer van de Verkoper m.b.t. het gebruik en de inhoud van de Website, beschikbaar op: https://www.kleineartiest.be/j/shop/terms

1.2. Informatie en gegevens Verkoper:
Rechtsvorm: Natuurlijke persoon

Naam: Jitske Van Steenland

Handelsnaam: ‘ART of the BOX’

‘Kleine Artiest’ 

Adres: Modest Ghyselenstraat 37
8670 Koksijde

Ondernemingsnummer: 0692.891.685

BTW-nummer: BE692.891.685

Telefoonnummer: +32(0)468 19 87 94

E-mail: info@kleineartiest.be 

Hyperlink Website: https://www.kleineartiest.be/

Artikel 2. Definities

“Dag”: kalenderdag;

“Klant”: de consument of iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

“Producten”:de producten zoals terug te vinden en beschreven op de Website (voornamelijk knutseldozen en gerelateerde producten of materiaal).

“Overeenkomst” of “Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst die tussen de Verkoper en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand (de Website) zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Verkoper en Klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand. 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

3.1. Elke verrichting via de Website, inclusief bestellingen en aankopen, houdt de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Klant, dewelke wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden houden het volledige akkoord in tussen de Verkoper en de Klant in verband met het voorwerp waarop zij betrekking hebben en vervangen elke voorafgaandelijke mondelinge of schriftelijke afspraak in dit verband. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene (verkoops)voorwaarden’ op de Website.

Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal de Verkoper, voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het voorgaande en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de Klant kennis kan nemen van de algemene voorwaarden langs elektronische weg en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.3. De Verkoper kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Elke aankoop zal onderworpen zijn aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van de aanvaarding door de Verkoper van de bestelling. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 16 mei 2018.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van hetgeen bepaald wordt hieronder, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod of bevestiging van de bestelling door de Klant via de Website. Indien de Klant de bestelling heeft bevestigd of het aanbod heeft aanvaard via de Website, zal de Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding of de bestelling bevestigen.

4.2. De Overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Door een bestelling te plaatsen en deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt de Klant dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.
4.2. In artikel 7 hieronder worden de verschillende technische stappen beschreven om tot sluiting van de Overeenkomst te komen en de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd worden voordat de bestelling wordt geplaatst.

4.3. De Verkoper zal de afgesloten Overeenkomsten elektronisch 
archiveren en ter beschikking stellen aan de Klant op een duurzame drager.

4.4. De Verkoper kan zich binnen het kader van de toepasselijke regelgeving op de hoogte stellen of doen stellen of de Klant al dan niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van alle feiten en elementen die van belang zijn voor een verantwoord afsluiten van de Overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper gerechtvaardigde gronden heeft om de Overeenkomst op afstand met de Klant niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Website – aanbod Producten

5.1. Op de Website worden de voornaamste kenmerken van de te koop aangeboden Producten volledig, nauwkeurig en gedetailleerd omschreven. Wij zorgen ervoor naar best vermogen dat de informatie op de Website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor wij op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Zo kunnen er lichte verschillen bestaan tussen verschillende exemplaren van hetzelfde Product of kan de informatie onvolledig of niet up-to-date zijn. In geval van beweerde onjuistheden of vragen over bv. maten, kleuren, beschikbaarheid e.d., kan de Klant ons contacteren (zie contactgegevens in artikel 17 hieronder). 

5.2. De informatie en inhoud op de Website, inclusief de afbeeldingen en beschrijving van de Producten, is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele verbintenis worden beschouwd en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de Overeenkomst. De informatie en inhoud op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Afbeeldingen op de Website zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen inhoud en informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico. De bepalingen van de gebruiksvoorwaarden-disclaimer m.b.t. de Website, te raadplegen op https://www.kleineartiest.be/j/shop/terms, zijn onverminderd van toepassing.

5.3. De Producten zijn, op het moment dat zij op de markt worden gebracht, in overeenstemming met alle geldende regelgeving inzake veiligheid, eerlijke marktpraktijken en de bescherming van de consument.

5.4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 6. Prijzen

6.1. De op de Website aangegeven prijzen per Product zijn uitgedrukt in EURO en steeds inclusief BTW en alle andere door de Klant te dragen kosten of belastingen. Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de Website wordt bezocht en/of de bestelling wordt geplaatst. Aanbod en prijzen kunnen voor het plaatsen van de bestelling te allen tijde worden gewijzigd.

6.2. Het bedrag van de leverings-, verzendings-, reservatie-, administratieve of andere kosten wordt apart vermeld. Een overzicht en berekening van deze kosten wordt op elk moment vóór de bevestiging van de bestelling door de Klant weergegeven op de Website. Het totale bedrag dat de Klant verschuldigd is, inclusief voormelde kosten, wordt steeds vermeld op de (web)pagina bij de bevestiging van de bestelling. Elke extra betaling bovenop de overeengekomen vergoeding vereist de uitdrukkelijke toestemming van de Klant vóór de bevestiging van de bestelling.

6.3. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen integraal ten laste van de Klant.

6.4. De eigendom van de Producten wordt slechts overgedragen aan de Klant na de volledige betaling van de prijs door de Klant. De Klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde Producten beslag zou leggen.

Artikel 7. Bestellingen

7.1. Enkel de bestellingen via de Website worden geregistreerd.
Indien de klant beslist om iets aan te kopen, vindt men dit terug in hun “winkelmandje”.
Vervolgens vult de klant de nodige gegevens in om hun bestelling juist te kunnen leveren.
Als laatste rondt de klant hun bestelling af door te betalen via de voorgestelde betaalmethodes (bancontact, visa, mastercard).
Eens deze stappen zijn ondernomen krijgen ze een bevestigingsmail en zullen de bestelde goederen binnen het leveringstermijn geleverd worden. 
Gedurende heel de aankoopprocedure ziet de Klant een overzicht van de bestelde Producten met vermeldingen van alle prijzen en kosten. Gedurende heel de aankoopprocedure kan de Klant bovenaan zien in welke fase van de aankoopprocedure de Klant zich bevindt door een visuele begeleiding. Wanneer de Klant de betaling heeft uitgevoerd, gaat hij een contractuele verbintenis aan en wordt de bestelling als definitief beschouwd (zie ook artikel 4 hierboven).
7.2. De Klant krijgt via elektronische weg van de Verkoper een bevestiging van de ontvangst van zijn bestelling en zijn betaling. 
7.3. In geval van problemen met betrekking de werking van de databank via de Website, inzonderheid in geval van poging tot fraude, een onvolledige of onjuiste bestelling, het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens, het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Klant, het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling of enige (andere) ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestellingen waarbij de Klant betrokken is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om zonder enige motivering de bevestiging van de bestelling en bijgevolg de levering op te schorten of te weigeren.
7.4. Elke wijziging van de bestelling door de Klant na bevestiging door de Klant van de bestelling is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding ervan door de Verkoper. In geval van een verzoek vanwege de Klant tot wijziging van de bestelling na verzending van de Producten is enkel de procedure van herroeping zoals beschreven in artikel 8 hieronder van toepassing.
7.5. In geval van het niet beschikbaar zijn van bestelde Producten, zal de Verkoper de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen en hem een alternatief goed aanbieden. In geval de Klant niet akkoord gaat met een alternatief goed, zal de Verkoper het betaalde bedrag terugbetalen binnen de 14 dagen na betaling door de Klant.
7.6. [De eerdere bestellingen van de Klant zullen worden gearchiveerd, zonder dat de Klant er toegang toe heeft]. 

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave en zonder andere kosten te moeten dragen dan deze vermeld in artikel 6 hierboven, de Overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de Producten fysiek in bezit heeft genomen of in geval de Klant in dezelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij die niet de vervoerder is het laatste goed fysiek in bezit neemt of nog, in geval de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij die niet de vervoerder is de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt.

8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper (KLEINE ARTIEST, met adres te Modest Ghyselenstraat 37, 8670 Koksijde, e-mail: info@kleineartiest.be en telefoonnummer: +32(0)468 19 87 94 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het als Bijlage I gevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De Verkoper zal de ontvangst van de beslissing tot herroeping aan de Klant bevestigen. De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via email naar info@kleineartiest.be . Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij hem onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.3. In geval van herroeping door de Klant, zal de Verkoper alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leverings- en/of verzendingskosten (behoudens eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), uiterlijk binnen de 14 dagen na de dag waarop hij kennis kreeg van de beslissing tot herroeping van de Klant, vergoeden. 
De Verkoper zal daarbij gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. In ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 
De Verkoper mag wachten met terugbetaling tot hij de Producten heeft teruggekregen of de Klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.4. Onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing tot herroeping overeenkomstig het bovenstaande aan de Verkoper heeft meegedeeld, dient de Klant de Producten terug te zenden of te overhandigen aan de Verkoper in hun originele verpakking, in oorspronkelijke en perfecte staat (met alle erbij geleverde accessoires, onderdelen en gebruiksaanwijzingen) en met de originele aankoopfactuur en de retourbon die door de Verkoper aan de Klant werd verstuurd. De Klant is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat voormelde termijn van 14 dagen is verstreken.

8.5. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Klant. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Verkoper aangeboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

8.6. De Klant is aansprakelijk voor elke waardevermindering van Producten die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Klant desgevallend aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor dergelijke waardevermindering. 

8.7. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

– de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde Producten of Producten die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd;

– de levering van Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

– de levering van Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Producten.

8.8. De bepalingen van huidig artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument Producten online aankopen op de Website van de Verkoper.

Klik HIER voor het modelformulier herroepingsrecht

Artikel 9. Betaling

9.1. De prijs is integraal opeisbaar na bevestiging van de bestelling door de Klant. 

Bij gebrek aan integrale en/of tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft de Verkoper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 25,- EUR per factuur, en dit telkens onverminderd het recht van de Verkoper een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. In geval de Verkoper evenwel in gebreke blijft t.a.v. de Klant in de hoedanigheid van consument, o.m. om bepaalde bedragen (terug) te betalen aan de Klant, zal laatstgenoemde aanspraak kunnen maken op betaling vanwege de Verkoper van dezelfde moratoire interesten en/of forfaitaire schadevergoeding zoals hiervoor bepaald. Onverminderd het voorgaande, behoudt de Verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde Producten terug te nemen.

9.2. Betaling kan geschieden middels kredietkaart – bankkaart. De volgende kredietkaarten worden door de Verkoper aanvaard: visa, mastercard. Voor het artiest abonnement zullen de betalingen voor verdere kwartalen gebeuren per overschrijving.

9.3. De Website is voorzien van een beveiligingssysteem voor online betalingen waarbij de vertrouwelijkheid van de bankgegevens en de beveiliging van de transactie wordt gegarandeerd (o.m. d.m.v. SSL (Secure Sockets Layer)).

Artikel 10. Levering en uitvoering van de Overeenkomst

10.1. De Producten besteld via de Website kunnen worden geleverd in België. 

10.2. De Producten worden geleverd op het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven via de bestelprocedure op de Website en volgens de in deze algemene voorwaarden bepaalde leveringsmodaliteiten.

10.3. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, zal de Verkoper de Producten leveren binnen de 30 dagen na de sluiting van de Overeenkomst (resp. de bevestiging door de Klant van de bestelling) over te dragen aan de Klant.
Indien de Verkoper niet voldaan heeft aan haar verplichtingen de Producten binnen voormelde termijn te leveren, verzoekt de Klant de Verkoper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien de Verkoper de Producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Klant het recht de Overeenkomst kosteloos te beëindigen in welk geval de Verkoper onverwijld alle door de Klant betaalde bedragen uit hoofde van de Overeenkomst zal terugbetalen.

10.4. Het risico wordt overgedragen aan de Klant vanaf het ogenblik van de levering op het door de Klant opgegeven leveringsadres of vanaf het ogenblik van de afhaling van de Producten door de Klant op het postkantoor. Vanaf dat ogenblik draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal en (geheel of gedeeltelijke) vernietiging van de Producten. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper was geboden.

Artikel 11. Wettelijke garantie – conformiteit van de Producten

11.1. De Verkoper is gehouden de wettelijke garantie voor conformiteit van Producten te respecteren (o.m. deze krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten). Dit houdt in dat de Verkoper verplicht is aan de Klant Producten af te leveren die met de Overeenkomst in overeenstemming zijn en dat hij jegens de Klant aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de zaak en zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar na de levering van het Product aan de eerste eigenaar.
Deze garantie geldt op de losse producten (stiften, kleurpotloden,…), op de knutseldozen in se geldt de wettelijke garantie niet.

11.2. De Klant dient de Verkoper zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elk gebrek aan overeenstemming (m.i.v. elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming), en in ieder geval binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld. De Klant dient hierbij het aankoopbewijs voor te leggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de Producten te bewaren. Voor Producten die via de Website werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Verkoper (contactgegevens: zie artikel 17 hieronder) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Verkoper.
Bij gebrek aan dergelijke mededeling van het gebrek aan de Verkoper binnen voormelde termijn verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen de Verkoper in te stellen en vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

11.3. Binnen het kader van de wettelijke garantie heeft de Klant in geval van gebrek aan overeenstemming het recht om van de Verkoper hetzij het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te eisen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn, hetzij een passende vermindering van de prijs of, indien de Klant geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging of indien de Verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast tot herstelling of vervanging is overgegaan, de ontbinding van de Overeenkomst, tenzij het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is. 
De voormelde wettelijke garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met het doel waarvoor het gemaakt werd, het niet naleven van gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik van het Product.

11.4. Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

12.1. Artikel 5 van de gebruiksvoorwaarden-disclaimer m.b.t. de Website (beschikbaar op: https://www.kleineartiest.be/j/shop/terms) is onverkort van toepassing.

12.2. Onze (contractuele en extracontractuele) aansprakelijkheid, zowel voor directe als indirecte schade, is steeds beperkt tot het laagst van volgende bedragen: (i) het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar met een maximum van EUR per schadegeval of (ii) het bedrag dat overeenstemt met de waarde van (het) (de) bestelde product(en) op de Website en waarop de klacht is gebaseerd, met een maximum van EUR. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 12 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

12.3. Niets in deze algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor bedrog, opzet, daarmee gelijk te stellen grove fout, dood of lichamelijk schade.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de Producten behoren op exclusieve wijze toe aan de Verkoper of haar licentiegevers. 
Met andere woorden is het de Klant te allen tijde (ook voor of na beëindiging van de Overeenkomst) verboden (enige vormgeving of creatie van, in of verbonden aan) de Producten op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper of haar licentiegevers. 

13.2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper of haar licentiegevers aan de Klant.

13.3. De Klant erkent en aanvaardt dat de Producten het voorwerp kunnen uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Klant verklaart deze rechten te zullen eerbieden en de Verkoper integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op deze rechten.

Artikel 14. Verwerking van persoonsgegevens – cookies

14.1. De Verkoper draagt zorg voor de privacy van de Klant en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant de privacy policy van de Verkoper raadplegen op: https://www.kleineartiest.be/j/privacy.

14.2. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website kan de Klant de cookie policy van de Verkoper raadplegen op: https://www.kleineartiest.be/j/privacy

Artikel 15. Klachten
15.1. De Verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht dienovereenkomstig.
15.2. Alle klachten dienen te worden gemeld binnen de week vanaf de levering van de Producten, bij gebreke waaraan de klacht als niet ontvankelijk zal worden beschouwd (zie contactgegevens in artikel 17 hieronder).

Artikel 16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

16.1. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website is exclusief onderworpen aan Belgische recht, zonder dat dit afbreuk mag doen aan de bescherming die de consument geniet op grond van de bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens het recht dat overeenkomstig artikel 6, 1ste lid van Verordening (EG) nr. 593/2008 van toepassing zou zijn.

16.2. De rechtbanken van Gent, afdeling(en) Veurne zijn bevoegd. De rechtsvordering die door een consument wordt ingesteld tegen de Verkoper kan echter worden gebracht hetzij voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de Verkoper woonplaats heeft, hetzij voor het gerecht van de plaats waar de consument woonplaats heeft. De rechtsvordering die tegen een consument wordt ingesteld door de Verkoper kan slechts worden gebracht voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de consument woonplaats heeft. 

Artikel 17. Klantendienst – contactgegevens

De klantendienst van Verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)468 19 87 94, via e-mail op info@kleineartiest.be of per post op het volgende adres: KLEINE ARTIEST, Modest Ghyselenstraat 37, 8670 Koksijde.

Snel hulp nodig? Mail naar info@kleineartiest.be