KNUTSELDOZEN

PRIVACY POLICY

1. Algemeen

1.1. Dit is de privacy policy van KLEINE ARTIEST (ondernemingsgegevens: zie artikel 2 hieronder) (hierna ook “wij” of “ons”). Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, onder meer de verwerking op of via onze website / webshop beschikbaar op https://www.kleineartiest.be/ (hierna: de “Website”).

Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van KLEINE ARTIEST) noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.2. KLEINE ARTIEST is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u de Website bezoekt of wanneer u deze meedeelt. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden of medewerkers van KLEINE ARTIEST, alsook verwerkers die zij inschakelt, en die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

1.3. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@kleineartiest.be. KLEINE ARTIEST zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.4. KLEINE ARTIEST behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zal zij bekend maken op de Website. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 01/05/2018.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm: Natuurlijke persoon

Naam: Jitske Van Steenland

Handelsnaam: ‘KLEINE ARTIEST’

Adres: Piet Verhaertstraat 30

8670 Koksijde

BTW-nummer: BE692.891.685

Telefoonnummer: +32(0)468 19 87 94

E-mail: info@kleineartiest.be

Hyperlink Website: https://www.kleineartiest.be/

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1. KLEINE ARTIEST verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

– om in contact te treden met u, u de nodige inlichtingen te verschaffen over ons en onze producten en/of diensten;

– het sluiten en uitvoeren van (verkoop)overeenkomsten inzake levering van producten (inz. knutseldozen en gerelateerde producten) en/of diensten, o.m. via de Website;

– klanten- en leveranciersbeheer, aanmaken en beheren van een klanten- en leveranciersbestand;

– administratie, facturatie, boekhouding;

– het verzorgen van een optimale werking van de Website;

– het naleven van toepasselijke wetgeving.

3.2. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van (commerciële) informatie over onze activiteiten, producten en diensten, zoals promoties, updates, specifieke acties en producten, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, marketingmateriaal of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn.

3.3. De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” noch van profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

4. Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

4.1. KLEINE ARTIEST verwerkt uw persoonsgegevens indien:

– dit noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van (koop)overeenkomsten met u of om op uw verzoek voor de sluiting van dergelijke overeenkomsten bepaalde maatregelen te nemen of handelingen te stellen; of

– u uw toestemming hiervoor hebt gegeven;

– dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KLEINE ARTIEST of van een derde, tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen;

– dit een wettelijke verplichting is.

4.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring met onze privacy policy of aanvinken/aanklikken van een checkbox op de Website, geeft u KLEINE ARTIEST de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij en op welke wijze?

5.1. Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u:

– uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer (privé), e-mailadres;

– uw bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;

Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover u deze aan ons verstrekt (al dan niet via de Website). De verwerking ervan is evenwel noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 3 hierboven.

5.2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch, enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt. Meer informatie over het gebruik van cookies op de Website vindt u in onze cookie policy: hyperlink voorzien.

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast KLEINE ARTIEST)?

6.1. De volgende (categorieën van) bedrijven of entiteiten ontvangen en verwerken uw persoonsgegevens als verwerker in opdracht van KLEINE ARTIEST:

– leveranciers, externe dienstverleners of onderaannemers waarop KLEINE ARTIEST beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken m.o.o. uitvoering van de (koop)overeenkomsten met u, zoals o.m. deze die betalingsdiensten leveren;

– de IT provider(s) van KLEINE ARTIEST in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de Website;

6.2. De derde bedrijven of entiteiten aan wie KLEINE ARTIEST gerechtigd of verplicht is uw persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. KLEINE ARTIEST is in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

7. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

7.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die zich bevindt in België.

7.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken. Indien het doeleinde is bereikt, zullen wij uw persoonsgegevens in principe wissen en in ieder geval niet langer bewaren dan eventueel bewaringstermijn voorzien.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

– inzage van uw persoonsgegevens;

– verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;

– beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

8.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

8.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

8.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming (zie artikel 4 hierboven), hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

8.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (hyperlink naar website GBA voorzien).

In geval van een klacht kunt u ook ons contacteren op info@kleineartiest.be.

8.6. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan KLEINE ARTIEST op info@kleineartiest.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

9. Wat zijn onze verplichtingen?

9.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van KLEINE ARTIEST.

9.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

9.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u KLEINE ARTIEST contacteren op het e-mailadres info@kleineartiest.be.

9.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de AVG, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@kleineartiest.be.

Snel hulp nodig? Mail naar info@kleineartiest.be